Правни форми за реализиране на бизнес в България

Искаш да започнеш собствен бизнес? В каква правна форма ще “облечеш” своя бизнес? Какви са особеностите на различните правни форми? Кой закон регламентира търговската дейност?

Oсновният нормативен документ, в който е уредена търговската дейност, e Търговския закон (ТЗ). В чл.1 (1) от ТЗ се казва: „Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:…” и са изброени сделките, които се приемат като търговска дейност. Според ал. 2 на същия член, търговци са всички търговски дружества и кооперациите (с изключение на жилищностроителните кооперации), а според ал. 3 – всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин.

Видове търговци, според ТЗ:

  • Търговец – физическо лице (ФЛ) – Едноличен търговец (ЕТ);
  • Търговец публично предприятие – държавни и общински.
  • Търговски дружества (ТД): дружество с ограничена отговорност / еднолично дружество с ограничена отговорност (ООД / ЕООД), събирателно дружество (СД), командитно дружество (КД), командитно дружество с акции (КДА), акционерно дружество / еднолично акционерно дружество (АД / ЕАД).
  • Обединения на ТД: консорциум и холдинг.

За да извършват своята дейност, търговците трябва да се регистрират чрез вписване в Търговския регистър (ТР), воден от Агенцията по вписванията.

Според чл. 53. (1) от ТЗ, „Всеки търговец е длъжен да води счетоводство, в което отразява движението на имуществото на своето предприятие.”

Тук ще разгледаме накратко ЕТ и различните ТД.

Особености на ЕТ: може да се регистрира от всяко дееспособно физическо лице (над 18 г. и да не е поставено под запрещение) с местожителство в страната. Не може да се регистрира като ЕТ лице, което е в производство за обявяване в несъстоятелност; е невъзстановен в правата си несъстоятелен; е осъдено за банкрут. Едно лице може да има само една регистрация като ЕТ. Регистрацията като ЕТ не се разглежда като възникване на нов правен субект – юридическо лице (ЮЛ). ЕТ е ФЛ с права на търговец. Търговската фирма (името) на ЕТ трябва задължително да съдържа собственото и фамилно или бащино име на собственика. ЕТ носи неограничена отговорност за формирания от него дълг, т.е. с цялото си лично имущество до размера на несеквестируемата част. Това е и основният недостатък на ЕТ. Предимства: лесно и евтино за регистрация, няма изискване за минимален капитал.

Особености на ТД: обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. В предвидените от закон случаи може да се учреди ТД и от едно лице. За разлика от ЕТ, всички ТД са ЮЛ. Това означава, че дружеството може да придобива права и задължения от свое име, да носи отговорност със свое имущество, което е различно от имуществото на съдружниците и акционерите, да бъде ищец и ответник в съдебни дела. Регистрацията на всички ТД изисква подписване на дружествен (учредителен) договор от съдружниците (или устав на акционерите) и вписване в ТР. ТД формира своето имущество чрез вноски от съдружниците (или акционерите), които могат да бъдат парични и непарични. Съдружници във всички ТД могат да са както ФЛ, така и ЮЛ.

Особености на ООД / ЕООД: те са капиталови дружества. Има изискване за минимален капитал, който е символичен – 2 лв., което значително улеснява регистрацията на такова дружество. Съдружниците в него отговарят ограничено и солидарно за формираните от дружеството задължения. Ограничено – до размера на уговорената вноска в капитала и солидарно – за целия дълг, независимо кога е станал съдружник. Търговската фирма (името) на ООД / ЕООД може да бъде всяко име, което не е заето до момента. При ЕООД има едноличен собственик на капитала, а при ООД има поне двама съдружници. Това са предпочитани форми за търговска дейност поради ограничената отговорност и символичния капитал.

Особености на СД: персонално дружество. При СД и всички персонални дружества съществен елемент е полагането на личен труд от съдружниците за постигане на целите на дружеството, а от там и личностните и професионалните им качества и доверието между тях. Съдружниците в СД носят неограничена и солидарна отговорност за задълженията, които поема дружеството. Т.е. всеки един съдружник носи отговорност с цялото си лично имущество и за целия дълг, независимо кога е станал съдружник. Ако в учредителния договор не е записано друго, СД може да се прекрати със смъртта или напускането на някой от съдружниците. Търговската фирма (името) на СД трябва да съдържа фамилните имена или фирмите на един или повече съдружници. Вместо абревиатурата СД често се използва “с-ие”. Няма изискване за минимален капитал за учредяване на СД.

Особености на КД: то е персонално и е модификация на СД. Разликата е, че при КД има 2 вида съдружници: едните се наричат комплементари и са неограничено и солидарно отговорни за поетите задължения от дружеството, както съдружниците в СД. Другите съдружници са т.н. командитисти. Те отговарят за поетите задължения от дружеството ограничено (до размера на уговорената вноска в капитала). Търговската фирма (името) на КД трябва да съдържа името поне на един от неограничено отговорните съдружници. Няма изискване за минимален капитал за учредяване на КД.

Особености на КДА: междинна правна форма между КД и АД. Разликата от КД е, че за вноските в капитала на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от 3 (трима). За КДА се прилагат разпоредбите за АД, ако не е предвидено друго.

Особености на АД / ЕАД: те са типични капиталови дружества. Капиталът им е разделен на еднакви части – акции. Съдружниците-акционери носят ограничена отговорност за задълженията на дружеството до размера на участието им в капитала. Минималният капитал, с който може да се учреди АД / ЕАД, е 50 000 лв. При ЕАД има едноличен собственик на капитала.

Законът дава възможност за преобразуване на търговските дружества от един в друг вид. Не е предвидена процедура за преобразуване на ЕТ в търговско дружество.

Важно е да отбележим, че има възможност да упражняваш дейност без да се регистрираш като търговец, а да упражняваш свободна професия.

Настоящата статия може да ти даде най-обща представа за формите на реализиране на бизнес в България. Тя няма за цел да представи темата в подробности и да я изчерпа. За повече подробности или конкретен случай препоръчваме консултация със специалист, за да не попаднеш в някой правен капан.

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Полезно

Защо да изберете нас

tick-(3)   ЛЕСНО И ИЗГОДНО ЗА ВАС
tick-(3)   ОНЛАЙН УСЛУГИ
tick-(3)   КОНСУЛТАЦИИ

Защитени данни!

Ние сме регистриран Администратор на лични данни и пазим личните данни, които ни предоставяш, в строга конфиденциалност.