Що е то Специалист на Свободна практика?

Когато прочетеш тази статия, ще получиш обща представа за свободните професии и как може да извършваш дейност без да си на трудов договор и да работиш за себе си без да регистрираш фирма.

Какво е специалист на свободна практика (свободна професия или от английски – freelancer)?
По смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), „Лица, упражняващи свободна професия” са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци (ЕТ);
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

От тук може да си направиш няколко важни извода: свободна професия е различно от ЕТ; разходите за дейността ти на свободна практика са изцяло за твоя сметка; трябва да поемеш сам осигуряването си.
Ако работиш по проекти към различни възложители, с които сключваш граждански договор, това също не те прави специалист на свободна практика. В този случай ще имаш задължение да подаваш в НАП Годишна данъчна декларация и да платиш дължимите данъци, ако има за годишно доплащане. И само толкова.

Кога ставаш специалист на свободна практика?
Свободната професия всъщност не е толкова „свободна“ от административни задължения. Тя изисква задължителна регистрация (подава се заявление) в регистъра БУЛСТАТ, който е към Агенцията по вписванията. За регистрацията трябва да приложиш документ за придобита квалификация. За т.н. регулирани професии има изисквания за упражняване на дейност (например членство в браншови организации, стаж и др.). Кои са регулираните професии може да видиш тук.

Какво следва след регистрацията?

До 7 дни след започване на дейност трябва да подадеш в НАП Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. При прекъсване / възобновяване на дейност можеш да прекратяваш / възобновяваш самоосигуряването със същата Декларация. Можеш да избереш на каква сума да се осигуряваш месечно, като с Годишната декларация осигуровките и данъците се изравняват спрямо реалния облагаем доход. За 2015 г. праговете за самоосигуряване са минимум 420 лв. (осигуровки около 110 лв.) и максимум 2600 лв. Дължимите вноски за осигуровки се заплащат до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Ако получаваш и др. доходи, общият облагаем доход не трябва да надхвърля максималния. Още за самоосигуряването тук.

Дейността ти може да подлежи на различно данъчно облагане според вида й. Единият вариант е тя да се облага с патентен данък по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Виж списък на патентните дейности в Приложение № 4 към глава втора, раздел VI от ЗМДТ тук: http://lex.bg/laws/ldoc/2134174720. В този случай преди започване на дейността трябва да подадеш Декларация за патент по чл. 61н от ЗМДТ в Общината. Трябва да подаваш такава Декларация в Общината и до 31 януари на всяка следваща година. Повече информация за патентния данък може да намериш тук
Ако дейността ти не е патентна, ще дължиш данъци по ЗДДФЛ. Тогава на тримесечие (до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври) трябва да подадеш Декларация образец 4001 и да плащаш авансов данък в размер на 10 % върху реално придобития доход след приспадане на 25 % нормативно признати разходи и дължимите осигуровки.
Независимо дали плащаш патент или данъци по ЗДДФЛ, до 30 април с данните за предходната година трябва да попълваш и подаваш в НАП Декларация 6 за самоосигуряващи се лица и Годишна данъчна декларация. В зависимост от приходите, като се приспаднат нормативно признатите разходи (25 % за самоосигуряващи се лица), се прави изравняване на дължимите данъци и осигуровки.

Лица, упражняващи свободна професия, също подлежат на регистрация по Закона за ДДС. Общият случай за такава е ако достигнеш облагаем доход от 50 000 лв. за предходните 12 месеца. Ако ще работиш с ЕС, трябва да се регистраш по чл. 97а от Закона за ДДС.

Ако си регистриран, че упражняваш свободна професия, имаш право да наемаш лица по трудови и граждански договори.

Когато упражняваш свободнa професия не си длъжен да имаш касов апарат и да издаваш касови бележки, но трябва да издаваш фактури за свършената работа.

Ако упражняваш свободна професия, ти не си търговец по смисъла на ТЗ.

Ако извършваш дейност в конкретен обект, в общия случай ще трябва да получиш разрешително и за обекта.

Регистрацията на лице, упражняващо свободна професия, е сравнително лесна и евтина. В сравнение с работа по трудов / граждански договор има повече задължения за теб. Но ако от нея получаваш основния си доход, препоръчваме да се регистрираш, било като свободна професия, като ЕТ или като ЕООД.

Настоящата статия няма за цел да представи темата в подробности и да я изчерпа. Ако не държиш да затрудняваш живота си, услугите на В и М Компания за специалисти на свободна практика могат да ти помогнат да постигаш зашеметяващи резултати.
СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!

Tagged with: , , ,
Posted in Полезно

Защо да изберете нас

tick-(3)   ЛЕСНО И ИЗГОДНО ЗА ВАС
tick-(3)   ОНЛАЙН УСЛУГИ
tick-(3)   КОНСУЛТАЦИИ

Защитени данни!

Ние сме регистриран Администратор на лични данни и пазим личните данни, които ни предоставяш, в строга конфиденциалност.