Как да избереш най-подходящата правна форма за бизнес?


Законът предвижда различни правни форми за осъществяване на бизнес. Коя е най-подходяща за твоя случай? Какво да вземеш предвид при избора? Защо е важно каква правна форма ще избереш?
Според Търговския закон (ТЗ), който е основния нормативен документ за уреждане на търговската дейност, можеш да използваш следните правни форми:

  • Търговец – физическо лице – ЕТ;
  • Търговско дружество (ТД) – дружество с ограничена отговорност / еднолично дружество с ограничена отговорност (ООД / ЕООД), събирателно дружество (СД), командитно дружество (КД), командитно дружество с акции (КДА), акционерно дружество / еднолично акционерно дружество (АД / ЕАД).
  • Обединение на търговски дружества.

С какво да се съобразиш при избора на правна форма?

Брой съдружници: ако искаш да извършваш търговска дейност самостоятелно, можеш да се регистрираш като ЕТ, ЕООД или ЕАД. Но ако не си сам в своето бизнес начинание, задължително трябва да се ориентираш към търговските дружества: ООД, СД, КД, КДА (поне 4-ма съдружници) или АД. Препоръчваме ти, ако имаш съдружници, много стриктно да подготвите дружествения договор, в него да изясните максимално професионалните си взаимоотношения и да ги разграничите от личните.

Наличен капитал: ако не резполагаш с голям капитал или дейността ти не го изисква, можеш да се насочиш към регистрация на ЕТ, ООД / ЕООД, СД или КД. От тях за ЕТ, СД и КД няма изискване за минимален капитал при учредяването. За учредяване на ООД / ЕООД има изискване за минимален капитал, но той е символичен – 2 лв. Ако сферата и мащабите на дейност изискват по-голямо капиталовложение, по-добре да се насочиш към КДА или АД / ЕАД. Понякога е препоръчително учредяването на дружество да се направи с по-голям от минималния изискван капитал (например за ООД / ЕООД–да се впише капитал 100 лв., вместо минимално изисквания 2 лв.).

Изисквания при регистрация: според (ТЗ), търговците трябва да се регистрират чрез вписване в Търговския регистър (ТР), воден от Агенцията по вписванията. Регистрация на ЕТ е по-улеснена от тази на ТД. Регистрацията на всички ТД изисква подписване на дружествен (учредителен) договор от съдружниците (или устав на акционерите). Таксите за регистрация също са различни, като най-евтино е за ЕТ.

Отговорност за формирани задължения: много важна особеност. Търговецът може да носи неограничена, ограничена и/или солидарна отговорност за формиран дълг. Неограничена отговорност има, когато едно лице отговаря с цялото си лично имущество за формирания дълг до размера на несеквестируемата част. Несеквестируемата част от личното имущество е определена от закона с цел да се осигури минимален праг на живот за лицето. Неограничена отговорност има при ЕТ, СД и при част от съдружниците в КД и КДА. Ограничена отговорност има при търговските дружества, които формират капитал чрез вноски на съдружниците. Тогава всеки съдружник носи отговорност за задълженията на фирмата до размера на направената от него вноска в капитала на дружеството. В този случай има пълно разделение на личното от фирменото имущество Ограничено отговорни са съдружниците в ООД / ЕООД, АД / ЕАД и част от съдружниците в КД и КДА. Солидарна отговорност може да възникне само при наличие на съдружници. Когато съдружник е солидарно отговорен, той носи отговорност за целия дълг на дружеството, независимо кога е станал съдружник. Солидарна отговорност има при ООД, СД и част от съдружниците в КД и КДА.

Добре е да се има предвид, че регистрацията като ЕТ не води до възникване на нов правен субект– юридическо лице. ЕТ е физическо лице, признато за търговец. От тук идва обвързаността на ЕТ с личността на собственика. Всички търговски дружества са юридически лица. Новото юридическо лице се разграничава от ли чността на съдружниците (или едноличния собственик). То има свое установено устройство на дейност, обособено имущество и е признато по силата на закона за самостоятелен носител на права и задължения.

Дължими данъци и осигуровки: те се формират по различен начин при ЕТ и търговските дружества. Основната причина е, че ЕТ е търговец-физическото лице, а всички останали търговци са самостоятелни юридически лица. ЕТ се облага с патентен данък, ако извършва определени дейности, изброени в Закона за местните данъци и такси, или с данък върху печалбата, който е 15 %. Също така дължи и осигуровки върху печалбата. Всички останали търговци, с изключение на тези, които се занимават с хазартна дейност или оперират с кораби, се облагат са 10 % данък върху печалбата. Когато тези „всички останали търговци” изплащат натрупаната си печалба (разпределят дивидент) към собствениците си физически лица, се дължи данък 5 % върху разпределените дивиденти. В повечето случаи е по-изгодно от данъчна гледна точка правната форма ЕООД или при наличие на съдружник (съдружници) – ООД.

Законът допуска едно лице да участва в колкото иска дружества. Дружествата могат да се учредяват както от физически, така и от юридически лица.

Според закона, може да се извършва дейност и като свободна професия. Лицата, които упражняват свободна професия, не са търговци по смисъла на ТЗ и нямат статут на предприятие по чл.1, ал. 2 от Закона за счетоводството (ЗС) поради, което те са освободени от задължението да водят счетоводна отчетност и не изготвят годишни отчети, а единствено данъчна декларация като физическо лице, което намалява техните разходи по документиране и отчитане на дейността.

Законът предвижда възможности след възникване на предприятието да се преобразува в друг вид.

Изборът на правна форма за реализиране на бизнес е важен, защото тя ще определи възможностите и ограниченията пред бизнеса ти, каква отговорност ще носиш, какви данъци ще плащаш и др. Настоящата статия може да ти даде най-обща представа с какво да се съобразиш при избора на правна форма за реализиране на бизнес. Тя няма за цел да представи темата в подробности и да я изчерпа. Предвид множеството фактори, които трябва да се вземат под внимание, препоръчително е да се посъветваш с професионалист.

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Полезно

Защо да изберете нас

tick-(3)   ЛЕСНО И ИЗГОДНО ЗА ВАС
tick-(3)   ОНЛАЙН УСЛУГИ
tick-(3)   КОНСУЛТАЦИИ

Защитени данни!

Ние сме регистриран Администратор на лични данни и пазим личните данни, които ни предоставяш, в строга конфиденциалност.