Изисквания за регистрация на фирма

Изисквания за регистрация на фирма

Искаш да започнеш собствен бизнес? Къде трябва да регистрираш фирмата? Кои обстоятелства се вписват?

За да извършват своята дейност, търговците по закон са длъжни да се регистрират чрез вписване на определени обстоятелства в Търговския регистър (ТР), воден от Агенцията по вписванията. Дейността на ТР е уредена в Закона за ТР. Той е електронен и в него свободно може да се направи справка за вписани обстоятелства. Веднъж вписани обстоятелства могат да бъдат променяни или заличавани.

Вписване, заличаване и обявяване в ТР се осъществяват въз основа на подадено заявление по образец в някое от подразделенията на Агенция по вписванията. Може да подадеш заявление (след заплащане на съответната такса) на хартиен носител или по електронен път (изисква се електронен подпис).

Обстоятелствата, подлежащи на вписване при регистрация на фирма, биват общи за всички търговци и специфични според правната форма.

Общите обстоятелства за вписване в ТР са:

  1. Търговска фирма – наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Тя се изписва задължително на български език, като се допуска да се изпише допълнително и на чужд език. Фирмата може да се употребява само от търговеца, който я е регистрирал. Всеки може да запази фирма преди подаване на заявление за вписване, ако тя не се използва или не е запазена от друго лице. Чл. 36 от Закона за ТР предвижда срок за запазване на фирма от 6 месеца, в който не може друг търговец да бъде вписан в ТР под същата фирма. Общи изисквания към фирмата: да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морала. Има и специфични изисквания към фирмата за различните правни форми.
  2. Седалище – населеното място, където се намира управлението на дейността на търговеца.
  3. Адрес на управление – адресът на главното управление на търговеца в седалището.
  4. Предмет на дейност.
  5. Лицето, което ще управлява и представлява предприятието на търговеца.
  6. Собственик на фирмата.

Някои от специфичните обстоятелства за вписване в ТР са:

  1. Дружествен договор (учредителен акт; устав на акционерите) – изисква се при регистрация на търговско дружество, дори дружеството да е еднолично.
  2. Капитал на предприятието – изисква се за някои търговски дружества. Формира се чрез вноски от съдружниците или от едноличния собственик. Вноските в капитала могат да бъдат парични и непарични. Непаричните вноски могат да бъдат вещи, ценни книги или някакви права (право върху патент, търговска марка и др.). За непарична вноска е необходимо да се определи паричен еквивалент.

Най-разпространените правни форми са ООД / ЕООД и ЕТ.

Вписване на ООД / ЕООД в ТР: вписват се горепосочените общи и специфични обстоятелства. Търговска фирма може да е свободно избрано наименование, което не е използвано или запазено и  отговаря на общите изисквания. Трябва да се съдържа указанието „Дружество с ограничена отговорност” (съответно „Еднолично дружество с ограничена отговорност”) или съкращението „ООД” („ЕООД”). Минималният изискуем капитал е 2 лв. При ЕООД има едноличен собственик на капитала, а при ООД има поне двама съдружници.

Вписване на ЕТ в ТР: няма специфични обстоятелства за вписване – вписват се само общите. Не се допуска регистрация на ЕТ, ако лицето е лишено от правото да извършва търговска дейност или вече има такава регистрация. Освен общите изисквания към търговската фирма на ЕТ, тя трябва задължително да съдържа собственото и фамилно или бащино име на собственика и указанието „Едноличен търговец” или съкращението „ЕТ”.

След регистрацията всеки търговец получава уникален Единен идентификационен код (ЕИК).

Промяна на вписани обстоятелства: ако след регистрация на фирмата ти настъпят промени в някои от обстоятелствата, вписани в ТР, законът дава 7-дневен срок от настъпване на промяна тя да бъде вписана в ТР (например смяна на адрес, на управител и т.н.). За целта се подава заявление по образец.

Законът допуска да упражняваш дейност без да се регистрираш като търговец – когато упражняваш свободна професия. Виж повече за свободните професии тук.

Настоящата статия може да ти даде обща представа за изискванията за регистрация на фирма. Тя няма за цел да представи темата в подробности и да я изчерпа. За повече подробности или конкретен случай препоръчваме консултация с юрист. При нас може да направите консултация както с адвокат, така и със счетоводител.

Регистрацията на фирма е първа стъпка за стартиране на бизнес. Често се изискват допълнителни регистрации. Например за отваряне на ресторант, магазин или фризьорски салон има допълнителни изисквания за регистрация на търговски обект. Ние можем да извършим всички необходими регистрации вместо теб. Само попитай.

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Полезно

Защо да изберете нас

tick-(3)   ЛЕСНО И ИЗГОДНО ЗА ВАС
tick-(3)   ОНЛАЙН УСЛУГИ
tick-(3)   КОНСУЛТАЦИИ

Защитени данни!

Ние сме регистриран Администратор на лични данни и пазим личните данни, които ни предоставяш, в строга конфиденциалност.