Какво следва след регистрация на фирма?

Какво следва след регистрация на фирма

Какво следва след регистрацията на фирма? Какви права и задължения имаш като ЕТ, ЕООД или ООД? Може ли / трябва ли веднага да започнеш дейност?

С регистрацията възниква нов търговец – физическо или юридическо лице. Регистрацията като ЕТ признава физическото лице като търговец. Т.е. ако регистрираш ЕТ, няма разграничение между личното ти и фирмено имущество като търговец. Регистрацията на ООД / ЕООД води до възникване на нов правен субект – юридическо лице. Това означава, че дружеството, може да придобива права и задължения от свое име, да бъде ищец и ответник в съдебни дела и да носи отговорност със свое имущество. Т.е. фирменото имущество е различно от твоето лично имущество. Заради разграничението между теб като физическо лице и фирмата ти, при банкови преводи също е редно да има разграничение между личната ти и фирмена банкови сметки според вида на плащането.

Отчетност – Според чл. 53. (1) от ТЗ, „Всеки търговец е длъжен да води счетоводство, в което отразява движението на имуществото на своето предприятие.” Дори търговецът да не е имал дейност през годината, той е длъжен да подаде годишна данъчна декларация.

Срок за подаване на годишни данъчни декларации:

 • За юридически лица, вкл. нулеви декларации – до 31 март на следващата година (например за 2015 г. се подава до 31.03.2016 г.).
 • За физически лица, вкл. ЕТ – до 30 април на следващата година.

Срок за подаване на годишни финансови отчети в Агенция по вписванията:

 • За ЕТ, които подлежат на одит – до 31 май на следващата година.
 • За ООД / ЕООД – до 30 юни на следващата година.
 • За всички останали търговци по смисъла на Търговския закон – до 31 юли на следващата година.

Важно е да знаеш, че не всеки може да състави годишния финансов отчет на дружеството ти. Изискванията за съставители на годишни финансови отчети са посочени в чл. 35 от Закона за счетоводството (те са относно образование и стаж на съставителя). В предвидени от закона случаи (виж критериите тук) или по твоя инициатива финансовият отчет се заверява / проверява от регистриран одитор.

За търговските дружества Търговският закон предвижда специална структура на управление. За ООД / ЕООД са предвидени следните органи за управление и контрол: Общо събрание на съдружниците (ОС) и Управител(-и). Възможно е да се предвиди да има Контрольор(-и), който да следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред ОС. При ЕООД едноличният собственик упражнява правата на ОС и съдружниците.

Според чл. 13. (1) от Закона за ТР, търговецът е длъжен да посочва в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, ако има такава: фирмата; седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код и банковата сметка. Търговецът може да посочва и адрес за съобщения.

Регистрацията като търговец (физическо или юридическо лице) не те обвързва със стартиране на дейност. Напротив, за някои видове дейности не е достатъчно да регистрираш фирма. Според дейността ти е възможно да са необходими допълнителни регистрации и получаване на разрешителни. Такива са:

 • Регистрация като администратор на лични данни – когато използваш лични данни на други лица при подписване на договори и др.
 • Утвърждаване на правила по Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма в предвидените от закона случаи.
 • Регистрация на търговски обект (магазин, кафене, фризьорски салон и др.).
 • Някои търговски обекти подлежат на категоризация.
 • Лиценз за продажба на алкохол и цигари
 • В специфични случаи е задължително регистрация по Закона за ДДС.

За периода, в който не си извършвал дейност, в общия случай не се дължат данъци и осигуровки. Неизвършването на дейност не отменя задължението за подаване на годишна данъчна декларация – отново се подава такава в горепосочения срок, като в нея се посочва, че не си извършвал дейност.

От друга страна стартирането на дейност е обвързано с осигуряване и заплащане на данъци.

Ако получаваш плащания в брой, необходимо е да имаш касов апарат.

Ако не си на „ти“ с всички законови изисквания, ние ти предлагаме професионални услуги и консултации за всички гореизброени изисквания при стартиране на бизнес: регистрация на фирма, регистрация на търговски обект, регистрация по Закона за ДДС, получаване на разрешителни, консултации за осигуряване, счетоводни и данъчни консултации, подготовка и подаване на данъчни декларации, абонаментно счетоводство и др. Само попитай.

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Полезно

Защо да изберете нас

tick-(3)   ЛЕСНО И ИЗГОДНО ЗА ВАС
tick-(3)   ОНЛАЙН УСЛУГИ
tick-(3)   КОНСУЛТАЦИИ

Защитени данни!

Ние сме регистриран Администратор на лични данни и пазим личните данни, които ни предоставяш, в строга конфиденциалност.