Специалист на Свободна практика или регистрация на Фирма?

Каква е разликата да упражняваш свободна прoфесия (специалист на свободна практика; freelancer от английски) и да си търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ)? Кое е за предпочитане?

Какви са вариантите законно да получаваш доходи от дейност? Най-общо можеш да работиш на трудов договор, на граждански договор, като специалист на свободна практика, като ЕТ или като съдружник в дружество (еднолично дружество с ограничена отговорност – ЕООД, дружество с ограничена отговорност – ООД, акционерно дружество- АД и др.).

Най-неангажиращият административно вариант е да работиш на трудов договор, следван от работа на граждански договор. Когато имаш доходи от граждански договор, единственото ти задължение е да подаваш Годишна данъчна декларация в НАП и да платиш дължимите данъци, ако има за годишно доплащане. По тази причина, ако извършваш дейност за допълнителен доход и/или по поръчка, в най-общия случай не си заслужава да се регистрираш като свободна професия или като фирма. Достатъчно е възложителят и ти, като изпълнител, да подпишете граждански договор.

Когато упражняването на тази дейност за теб е основен източник на доходи и не си на трудов договор, препоръчваме да се регистрираш за това. Вариантите са да се регистрираш като свободна професия, като ЕТ или да учредиш ЕООД.

За да се регистрираш да упражняваш свободна професия, трябва да подадеш заявление в регистъра БУЛСТАТ, който е към Агенцията по вписванията. Трябва да приложиш и документ за придобита квалификация. Ако искаш да регистрираш ЕТ или ЕООД, документите се подават в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. За регистрация на ЕООД трябва да внесеш капитал на дружеството – минимум 2 лв.

Упражняването на свободна професия не те прави търговец или юридическо лице. Едноличният търговец е физическо лице – търговец. ЕООД е ново юридическо лице – търговец с права и задължения различни от тези на физическото лице – собственик. Оттук и основната разлика в отговорността: ако работиш като физическо лице (свободна професия или ЕТ) ти отговаряш за възникнали задължения с личното си имущество; ако работиш като юридическо лице (ЕООД), отговорността за фирмените задължения е само до размера на фирменото имущество. Ограничената отговорност е огромно предимство за ЕООД.

Осигуряване: подлежиш на осигуряване само когато извършваш дейност, Т.е. когато си регистриран като свободна професия, ЕТ или ЕООД, но не извършваш никаква дейност, няма да се самоосигуряваш. Стартирането или прекратяването на самоосиуряване се декларира в НАП. И в трите случая си самоосигуряващо се лице. Трябва до 25-то число на месеца да внасяш месечните осигурителни вноски за предходния месец. Те се определят за избран доход, който е не по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната година (минимум 420 лв. за 2014 г., съответно около 110 лв. осигуровки). При свободната професия и ЕТ на годишна база осигуровките се изравняват съобразно реалния доход през годината. При ЕООД имаш възможност да се осигуряваш като управител, като минималният праг за тази длъжност е по-висок от този за самоосигуряване.

Облагаем доход (той е база за изчисляване на данъци и осигуровки): ако упражняваш свободна професия, от приходите, които имаш от тази дейност, ще се вадят 25% нормативно признати разходи и на тази база ще се изчислява колко данъци / осигуровки дължиш. Не е необходимо да събираш касови бележки, фактури и др. доказателства за разходите. Ако имаш по-малко разходи, това е добре. Ако си ЕТ или ЕООД, ще трябва да събираш стриктно разходни документи, защото облагаемият доход се определя като разлика между приходи и разходи. В този случай ще ти признаят точно толкова разходи, колкото докажеш, че си направил. Предимството е ако докажеш по-високи разходи.

Данъчно облагане: Ако упражняваш свободна професия или си ЕТ, трябва да провериш дали дейността ти спада към т.н. патентни дейности (може да видиш списъка в Закона за местните данъци и такси – ЗМДТ тук). Ако я намериш в списъка, ще трябва да плащаш патентен данък. Той е конкретна величина, която се определя от вида на дейността и местонахождението на изпълнение (обект или личен адрес). Ако дейността ти не е патентна, ще плащаш данъци според Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), т.е. 15 % данък върху облагаемия доход, ако си ЕТ и 10 % ако си свободна професия. Когато имаш ЕООД, данъкът върху облагаемия доход е 10 % (изключение е хазартната дейност или дейност, свързана с кораби). Допълнително при изплащане на натрупана печалба (разпределяне на дивидент) към собствениците – физически лица се дължи данък 5 % върху разпределените дивиденти. Кой е най-изгодният вариант? Въпрос на сметки. Най-често повече възможности за оптимизиране има при ЕООД.

Във всички случай, ако достигнеш облагаем доход от 50 000 лв. за предходните 12 месеца, трябва да се регистрираш по Закона за ДДС. Ако ще работиш с ЕС, също трябва да се регистрираш.

Когато си регистриран като свободна професия, ЕТ или ЕООД, имаш право да наемаш лица по трудови и граждански договори.

Както виждаш, материята е сложна и обемиста. Настоящата статия няма за цел да е изчерпателна, а да ти даде основни представи какво е да работиш за себе си. Тогава осъществяваш професионална дейност за собствена сметка. Когато получаваш приходи от нея, еееее, страхотно! Но когато правиш разходи, когато плащаш данъци и осигуровки, подаваш поредната декларация в НАП или НОИ, водиш отчетност пред държавата, следиш срокове… ооооооо, ще се съгласиш, това наистина е гадно! Ако си Супермен, едва ли ще имаш проблем да свършиш всичко както трябва в срок. Спокойно, ако не ти се занимава с тези неща, винаги можеш да си наемеш професионален счетоводител. Във В и М Компания ще намериш както счетоводно обслужване, така и професионални правни услуги. Какво чакаш още?
СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!

Tagged with: , , , , , , , , , , ,
Posted in Полезно

Защо да изберете нас

tick-(3)   ЛЕСНО И ИЗГОДНО ЗА ВАС
tick-(3)   ОНЛАЙН УСЛУГИ
tick-(3)   КОНСУЛТАЦИИ

Защитени данни!

Ние сме регистриран Администратор на лични данни и пазим личните данни, които ни предоставяш, в строга конфиденциалност.